มูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์

" ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "

 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ก่อตั้งมูลนิธิยุวพัฒน์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ด้วยความเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของสังคมไทย 


มูลนิธิยุวพัฒน์มุ่งเน้นพัฒนาสังคม โดยผ่านการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กไทยมีคุณภาพชีวิต มีความรื่นรมย์ และ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันในสังคม เพื่อเป็นรากฐานสำหรับอนาคตและการพัฒนาที่ยั่งยืน จวบจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาและทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนทั่วประเทศไทย

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.yuvabadhanafoundation.org

ร้านปันกัน

" สังคมแห่งการแบ่งปัน "

 

ร้านปันกัน เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิยุวพัฒน์ ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง “สังคมแห่งการแบ่งปัน” ผ่านกระบวนการเปลี่ยนน้ำใจของผู้ที่นำสิ่งของสภาพดีมาบริจาค ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส นับเป็นกลไลที่สร้างโอกาสให้แก่เยาวชน พร้อมกับการสร้างความสุขใจให้กับผู้ให้ ผู้ซื้อ และผู้รับทุนในเวลาเดียวกัน