มูลนิธิ "เพื่อคนไทย"

มูลนิธิเพื่อคนไทย

มูลนิธิเพื่อ "คนไทย" ได้ก่อตั้งขึ้นจากสภาวการณ์ของสังคมไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ประสบกับปัญหามากมาย อาทิ คุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา ค่านิยม สำนึกในหน้าที่พลเมืองที่เสื่อมถอย และความแตกแยกท่ามกลางหมู่คนไทยด้วยกัน โดยทั้งหมดนี้ ต่างเป็นปัจจัยที่กระทบต่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งสิ้น และเป็นที่แน่นอนว่าประชาชนคนไทยรวมทั้งองค์กรจากหลายส่วนภาค ต่างไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงก่อเกิดความมุ่งมั่นและตั่งใจจริงในการเปลี่ยนแปลงประเทศในทางที่ดีขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อคนไทยทุกภาคส่วนเกิด ความตระหนัก เข้าใจ สนใจและมีส่วนสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคม และมีพันธกิจหลักคือ ส่งเสริมจิตสำนึกหน้าที่พลเมือง และร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยการฟัง พูด คิด ทำ อย่างมีระบบโครงการ คนไทย


" คนไทยเท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ "เราอยากให้คนไทยจำได้ว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขคือ วิถีชีวิตของ “คนไทย” ที่เรามีร่วมกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรักสงบ และการรู้จักให้อภัย
  
ที่สำคัญคือ ให้ทุกคนได้ตระหนักว่า เรา "คนไทย" ทุกคน มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและชาติ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ “คนไทย” ได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ด้วยความเชื่อว่า 

“คนไทยเท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่” 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.khonthaifoundation.org/