สินค้าและบริการ

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

PB : บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

เป็นการให้บริการคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันภัยแก่ลูกค้าโดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคงมีหลักการชดใช้ค่าสินไหม อย่างยุติธรรม และ มีการคุ้มครองภัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความต้องการ โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป

ลักษณะการบริการ

เป็นการให้บริการคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันภัยแก่ลูกค้าโดย คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคงมีหลักการชดใช้ค่าสินไหม อย่างยุติธรรม และ มีการคุ้มครองภัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความต้องการ โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป
• ประกันภัยรถยนต์ ( ภาคสมัครใจ และภาคบังคับ )
• ประกันอัคคีภัย
• ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
• ประกันภัยภัยเบ็ดเตล็ด