สินค้าและบริการ

ธุรกิจให้เช่ารถเพื่อการดำเนินงาน

PIL : บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

เป็นการให้บริการจัดหาทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ สำหรับผู้บริหาร รถยนต์ ส่วนกลางประจำสำนักงาน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ โดยอายุสัญญา ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 ปี

ลักษณะการบริการ

เป็นการให้บริการรถเช่าระยะยาวและรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถโดยให้บริการบำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจรในระดับมาตรฐานสากล
การดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นในการบริการเป็นหลักโดยมีอายุสัญญาการเช่าตั้งแต่ 3-5 ปี แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าทั้งหมดจะได้รับการคัดสรรว่ามีศักยภาพและมีความมั่นคงทางธุรกิจ อันได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจสารสนเทศ กลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคนนาคม กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบรืการ รวมถึงบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ ประเภทของที่ให้รถเช่า ได้แก่ รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู้ และรถโดบสารสาธารณะปรับอากาศ เป็นต้น

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

PB : บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

เป็นการให้บริการคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันภัยแก่ลูกค้าโดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคงมีหลักการชดใช้ค่าสินไหม อย่างยุติธรรม และ มีการคุ้มครองภัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความต้องการ โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป

ลักษณะการบริการ

เป็นการให้บริการคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันภัยแก่ลูกค้าโดย คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคงมีหลักการชดใช้ค่าสินไหม อย่างยุติธรรม และ มีการคุ้มครองภัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความต้องการ โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป
• ประกันภัยรถยนต์ ( ภาคสมัครใจ และภาคบังคับ )
• ประกันอัคคีภัย
• ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
• ประกันภัยภัยเบ็ดเตล็ด