มูลนิธิเอ็นไลฟ

มูลนิธิเอ็นไลฟ์

มูลนิธิเอ็นไลฟก่อตั้งขึ้นด้วยปรัชญาที่จะทำงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งเเวดล้อมและมนุษย์ โดยมีภารกิจหลักคือการส่งเสริมกิจกรรม ในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนการจัดการพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นสื่อกลางในการชักชวนหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็น เจ้าของโครงการเพื่อที่ทุกภาคส่วนจะได้เป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาพื้นที่และช่วยกันเป็นกระบอกเสียงในการแพร่ภารกิจนี้ต่อไป

กิจกรรมหลักๆของมูลนิธิเอ็นไลฟจะเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน