งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 1

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเพื่อการศึกษา - ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์


  • โครงการปันกัน – ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน ผู้ขาดแคลนผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เปิดแฟรนไชส์แห่งแรก ร้านโคราชปันกัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 นับเป็นแฟรนไชส์แห่งแรกของโครงการปันกัน โดยมี วัตถุประสงค์นำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเข้ามูลนิธิชุมชนโคราช เพื่อจัดสรร เป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน
  • มอบทุนแก่นักเรียนทุนปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านการคัดเลือกและคัดสรรคุณสมบัติว่า เหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องของมูลนิธิยุวพัฒน์ สายสามัญ (ม. 1- 6) จำนวน 355 คน และสายอาชีพ (ปวช.1-3) จำนวน 61 คน รวมทั้งสิ้น 416 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556)