งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 1

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเพื่อการศึกษา - ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์


  • คัดเลือกนักเรียนทุนประจำปี2557 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 728 คน ในปี 2557 รวมมีนักเรียนทุนทั้งหมด 1,902 คน
  • จัดพิมพ์ ‘ชุดนิทานเด็กดี’ ผลงานรางวัลวรรณกรรมยุวพัฒน์ 4 เรื่องรวม 20,000 เล่ม เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนประถม โรงเรียน ตชด. และ โครงการส่งเสริมการอ่าน2,500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่และปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กๆ
  • ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ในโครงการ ‘เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชั่น YOUTH 2020’ โดยในปี 2557 มีเป้าหมายการจัดอบรมผู้นำเยาวชนในระดับอุดมศึกษา รวม 5 รุ่น ระหว่างเดือน ก.ค. – ต.ค. 57
  • เปิดบูธจำหน่ายสินค้าปันกันและภาพวาด “Love is Sharing” จากโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์
  • ร่วมออกบูธงาน Bus Pankan ของนักศึกษาคณะบริหาร- ธุรกิจ สาขาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ร่วมออกบูธงานกับมูลนิธิอื่นๆ อีก 20 มูลนิธิ ในกิจกรรม “เทศกาลแห่งความรักและการให้” ที่ตลาดบองมาเช่ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2557
  • รวมพลนักปันเพิ่มจุดตั้งวางกล่องรับปันในหลายสถานที่ อาทิบริษัทในเครือสหวิริยา และโรงพยาบาลรามาธิบดี