งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 3

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมเพื่อการศึกษา - ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์


  • จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปโครงการ ‘ครูยุวพัฒน์ สร้างเด็กดีสู่สังคม’ ระหว่าง 8-10 กรกฎาคม 2556 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานที่จะช่วยพัฒนานักเรียน รวมทั้งเห็นความสำคัญในบทบาทของตนเองที่จะมีส่วนในการร่วมสร้างเด็กดีสู่สังคม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมรวม 30 คน จาก 10 โรงเรียน
  • เยี่ยมนักเรียนทุนในจังหวัดสระบุรี เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ระหว่าง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556 รวมจำนวน 34 คน
  • จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปโครงการ ‘เยาวชนยุวพัฒน์ รู้คิดเพื่ออนาคต’ ระหว่าง 26-28 กรกฎาคม 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดโอกาสได้พัฒนาความคิด สามารถมองเห็นคุณค่าและความต้องการของตนเอง และ รู้จักวางแผนเพื่อการนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายในอนาคต อย่างมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีเพื่อสังคม   
  • ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ ‘เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา’ โดยมีผลงานภาพวาดจากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศกว่า 1,300 ภาพ จาก 62 จังหวัด ส่งเข้าประกวด และมีการตัดสินภาพเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2556
  • โครงการร้านปันกัน จัดกิจกรรม “รวมพลนักปัน” ร่วมกับภาคเอกชน, ธนาคาร, ร้านค้า เพื่อระดมสิ่งของให้กับ ร้านปันกัน ตลอดเดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคมเป็นต้นมา
  • กิจกรรม “ตลาดน้ำใจ...สัญจร” ร้านปันกันร่วมกับ อีกสามมูลนิธิเปิดร้านจำหน่าย สินค้าราคาถูกที่ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่งอินดัสตรี้ จำกัด และ บริษัท พี.เอม. ฟูด จำกัด