งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 4

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมเพื่อการศึกษา - ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์


 • จัดการผึกอบรมครูหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำหรับคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 ต.ค. และ 30-31 ต.ค. 2557 จำนวน 143 คน จากโรงเรียนในเครือข่ายยุวพัฒน์ 23 โรงเรียน เพื่อให้เครื่องมือในการสอนคุณธรรมจริยธรรมและเสริมศักยภาพคุณครูในการปลูกฝังคุณค่าความดี 5 ประการให้แก่นักเรียน อันได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรม กระทำอย่างรับผิดชอบ เป็นอยู่อย่างพอเพียง
 • ณ วันที่ 23 ธันวาคม 57 มีนักเรียนขาดโอกาสในความดูแลทั้งสิ้น 1,941 คน และประมาณ 92% ได้รับทุนการศึกษาสำหรับภาคเรียนล่าสุด 2/2557 แล้ว ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการติดตาม/รอดำเนินการ
 • รับสมัครนักเรียนทุน สำหรับปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาประมาณ 3,000 คนจากทั่วประเทศ และจะมีการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
 • เยี่ยมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จังหวัด เพชรบุรี อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น ในเดือน ต.ค. และ พ.ย. 2557 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน
 • จัดพิมพ์ยุวพัฒน์สาส์น ฉบับที่ 4 ปี 2557 จำนวน 6,000 เล่ม เพื่อส่งให้นักเรียนทุน โรงเรียน อดีตนักเรียนทุนและผู้บริจาค
 • จัดทำจดหมายข่าว ฉบับที่ 2 จำนวน 10,000 ชุด เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และร้านปันกัน
 • ตลอดปี 2557 ระดมทุนจากบุคคลและองค์กรทั่วไปได้ 4.28 ล้านบาท โดยประมาณ 1.5 ล้านบาท มาจากการบริจาคสนับสนุนของพนักงานพรีเมียร์
 • ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับองค์กรภาคีต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), LPN, Easy Buy และโรงเรียนนานาชาติ และออกบูธในงาน “แบ่งสุขให้สุด” ที่ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระราม 9 และงาน “ร้อยสู่ 100 ปันข้อดี” ของโรงพยาบาลศิริราช
 • ถนนปันกัน ตอน อาสามาปัน ปี 2 กิจกรรมขายสินค้า อาหาร เวิร์คช้อป ฯลฯ จากบรรดาเหล่าอาสาที่มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันช่วยกันระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 18-19 ต.ค. 2557 ณ ลานกิจกรรม เดอะไนน์ พระราม 9
 • ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนากิจการเพื่อสังคม จัดโดยมูลนิธิหัวใจอาสา
 • งานปันกัน (ของ) ใหญ่ ครั้งที่ 5 จำหน่ายของรับปันชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ออกกำลังกาย ฯลฯ บริเวณชั้น 1 อาคารพรีเมียร์ เพลซ เมื่อวันที่ 12-13 ธ.ค. 2557
 • เปิดร้าน ปันกัน สาขาที่ 4 สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2557